Przetwarzamy Twoje Dane

Brasseria IL Tartufo (BTS Provence z siedzibą w Opolu ul. Ozimska 38/2a) przetwarza informacje pozyskane od Klientów, tworząc bazę danych. Wśród tych informacji mogą pojawić się dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej nazwa RODO), mają charakter danych osobowych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z Ogólnym Rozporządzeniem, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, pragniemy poinformować Państwa, że:

1. ADMINISTRATOREM danych osobowych (dalej: Administrator) jest BTS PROVENCE z siedzibą w Opolu ul. Ozimska 48/19  , NIP: 754106-60-08, REGON: 532413109
Z Administratorem można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: 45-368 Opole ul. Ozimska 48/19 lub email: biuro@provence.pl oraz telefonicznie pod numerem: 602275300.

2. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. F RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.

3. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora polegają na oferowaniu Klientom swoich usług oraz na realizacji świadczeń wynikających z zawieranych z Klientami umów dotyczących organizacji dostaw cateringowych, lub zamówień na terenie restauracji IL Tartufo.

4. Dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie w celu dostarczenia Klientom niezbędnych informacji  – wysyłka własnej oferty oraz niezbędna korespondencja dotycząca realizowanych zamówień.

5. Dane osobowe mogą być przekazywane do odbiorców w kraju, na terenie UE i w państwach trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy.

6. Odbiorcami danych są podmioty współpracujące/ kontrahenci Administratora – firma księgowa obsługująca Administratora (na podstawie zawartej umowy) – dane z faktur.

7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Klientowi/ Uczestnikowi przysługuje prawo do:
– żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, – żądania od Administratora sprostowania swoich danych osobowych, – żądania od Administratora usunięcia swoich danych osobowych, – żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, – przenoszenia swoich danych osobowych, – wniesienia skargi do organu nadzorczego. Z powyższych praw można skorzystać poprzez: – kontakt e-mailowy pod adresem: biuro@provence.pl; – kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Ozimska 48/19, 45-368 Opole

8. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Klauzula informacyjna Monitoring Wizyjny

1. W budynku Brasserii Tartufo (sala konsumpcyjna, bar, wszystkie pomieszczenia zaplecza z wyłączeniem pomieszczeń socjalnych i toalet) oraz na terenie otaczającym budynek (wspólnie zwanym dalej „Obiektem”) prowadzony jest monitoring wizyjny zwany dalej CCTV. Administratorem danych osobowych (dalej: Administrator) jest BTS PROVENCE z siedzibą w Opolu ul. Ozimska 48/19 , NIP: 754106-60-08, REGON: 532413109. Z Administratorem można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: 45-368 Opole ul. Ozimska 48/19 lub email: biuro@provence.pl oraz telefonicznie pod numerem: 602275300.

2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienie bezpieczeństwa w obszarze objętym CCTV, ochronie mienia oraz zapobieganiu sytuacjom mogącym skutkować utratą informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Brasserię Tartufo na szkodę na postawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych (art. 6 ust 1 pkt f) RODO)

3. Prawnie uzasadnionym interesem administratora danych jest konieczność zapewnia bezpieczeństwa osobom oraz mieniu znajdującemu się w obszarze objętym CCTV, jak również zachowanie w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłyby narazić administratora danych na szkodę.

4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do 1 miesiąca od dnia nagrania, po upływie tego terminu zostaną automatycznie nadpisane. Dokładny czas przechowywania uzależniony jest od ilości zdarzeń i pojemności dysku rejestratora.

5. Dane z systemu CCTV mogą być udostępnione wyłącznie uprawnionym organom w przypadku wystąpienia lub podejrzenia wystąpienia zdarzenia zagrażającemu bezpieczeństwu, życiu i zdrowiu osób a także niszczeniu i kradzieży mienia zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Dane z CCTV mogą być również udostępnione osobie trzeciej, która wykaże swój interes prawny, co do otrzymania zapisu. Zapis udostępniany jest na wniosek osoby/organu zgodnie z przyjętą u administratora procedurą. W powyższych przypadkach dane mogą być przechowywane przez okres dłuższy niż to wskazano w ust. 6. Dane z CCTV mogą posłużyć jako materiał dowodowy i w związku z tym mogą być przechowywane przez okres niezbędny do wyjaśnienia mających miejsce incydentów lub też zakończenia ewentualnie toczących się postępowań.

6. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jest wymogiem niezbędnym do wejścia na teren Obiektu.

7. Posiada Pani/Pan prawo wglądu swoich danych, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Prawo osoby do wglądu może zostać ograniczone w uzasadnionych przypadkach takich jak ochrona danych osobowych innych osób objętych w obszarze monitoringu lub dochodzenie roszczeń i prowadzenie postępowań przez organy uprawnione przepisami prawa.

8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją wobec przetwarzania Pani/Pana danych w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów administratora danych (art. 6 ust. 1 lit f) RODO)

9. Przysługuje Panu/Pani skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).