Przetwarzamy Twoje Dane

Brasseria IL Tartufo (BTS Provence z siedzibą w Opolu ul. Ozimska 38/2a) przetwarza informacje pozyskane od Klientów, tworząc bazę danych. Wśród tych informacji mogą pojawić się dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej nazwa RODO), mają charakter danych osobowych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z Ogólnym Rozporządzeniem, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, pragniemy poinformować Państwa, że:

1. ADMINISTRATOREM danych osobowych (dalej: Administrator) jest BTS PROVENCE z siedzibą w Opolu ul. Ozimska 48/19  , NIP: 754106-60-08, REGON: 532413109
Z Administratorem można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: 45-368 Opole ul. Ozimska 48/19 lub email: biuro@provence.pl oraz telefonicznie pod numerem: 602275300.

2. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. F RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.

3. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora polegają na oferowaniu Klientom swoich usług oraz na realizacji świadczeń wynikających z zawieranych z Klientami umów dotyczących organizacji dostaw cateringowych, lub zamówień na terenie restauracji IL Tartufo.

4. Dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie w celu dostarczenia Klientom niezbędnych informacji  – wysyłka własnej oferty oraz niezbędna korespondencja dotycząca realizowanych zamówień.

5. Dane osobowe mogą być przekazywane do odbiorców w kraju, na terenie UE i w państwach trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy.

6. Odbiorcami danych są podmioty współpracujące/ kontrahenci Administratora – firma księgowa obsługująca Administratora (na podstawie zawartej umowy) – dane z faktur.

7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Klientowi/ Uczestnikowi przysługuje prawo do:
– żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, – żądania od Administratora sprostowania swoich danych osobowych, – żądania od Administratora usunięcia swoich danych osobowych, – żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, – przenoszenia swoich danych osobowych, – wniesienia skargi do organu nadzorczego. Z powyższych praw można skorzystać poprzez: – kontakt e-mailowy pod adresem: biuro@provence.pl; – kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Ozimska 48/19, 45-368 Opole

8. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.